Đăng ký


Phần wm.exchanger

Các quy định này là một phần của quy định chung trong dịch vụ wm.ExchangerDịch vụ này cho phép thực hiện các trao đổi đảm bảo giữa các loại tiền điện tử WMZ, WME, WMB, WMK, WMG, WMX, WMF, WMH, WML, WMT giữa các ví của người dùng trong hệ thống WebMoney Transfer.

Mỗi người tham gia trong giao dịch trên dịch vụ này chỉ có thể thực hiện trao đổi trong phạm vi ví điện tử WM thuộc WMID của chính mình. Ví dụ: thanh toán từ ví WMZ để trao đổi WMZ - > WMP với số tiền đã xác định. Bạn chỉ có thể nhận được số WMP vào đúng ví WMP thuộc WMID mà bạn đã thực hiện thanh toán WMZ.

Giao dịch trao đổi giữa các người dùng không mất phí, với điều kiện, được quy định được áp dụng khi thực hiện giao dịch trao đổi (phí hệ thống WebMoney Transfer (0.8%) như giao dịch thanh toán bình thường).

Để đảm bảo việc giao dịch được thực hiện thành công, dịch vụ sẽ thực hiện:

  • tự động nhận tiền vào các ví đặc biệt của hệ thống từ mỗi người tham gia vào giao dịch trao đổi, để thúc đẩy việc trao đổi diễn ra theo đúng các điều kiện mà hai bên tham gia trao đổi đã đặt ra (tỷ giá);

  • tự động thanh toán tiền cho mỗi bên tham gia giao dịch trao đổi ngay sau khi nhận được khoản tiền từ người chấp nhận thanh toán cho bid trao đổi đó.

Thuật toán của dịch vụ:

  • Người tham gia số 1 sẽ thực hiện đưa lên một bid mới WMZ, WME, WMB, WMK, WMG, WMX, WMF, WMH, WML, WMT hoặc WME (một trong các loại tiền này). Trong quá trình đăng bid, người tham gia số 1 sẽ phải thanh toán cho bid đó thông qua dịch vụ merchant.webmoney.com. Sau khi thanh toán thành công, bid của bạn sẽ được đưa vào danh sách các bid trao đổi trên trang dịch vụ.

  • Người tham gia số 2, là người có mong muốn hoàn thành bid trao đổi mà người tham gia số 1 đăng lên, chọn bid của người số 1, chấp thuận các điều kiện trao đổi và cũng tương tự, sẽ thực hiện việc thanh toán cho bid đó. Sau khi người số 2 hoàn thành việc thanh toán, cả 2 người tham gia giao dịch sẽ nhận được khoản tiền vào ví đúng với số tiền đã chỉ định trong bid.

  • Mỗi người tham gia có thể kiểm tra quá trình trao đổi và tìm hiểu về tình trạng hiện tại của giao dịch vào bất cứ thời điểm nào. Họ có thể xem danh sách các bid mà họ đưa lên và danh sách các bid mà họ đã chọn để trao đổi.

  • Người dùng có thể xóa những bid mới mà họ đưa lên bất cứ lúc nào trước thời điểm mà giao dịch trao đổi được thực hiện. Khi đó, khoản phí hệ thống (0.8%) khi đăng bid sẽ không được hoàn trả.

  • Nếu không có bất cứ một thay đổi nào đối với bid đã đưa lên dịch vụ (thay đổi tỷ giá, hợp nhất các bid, giao dịch một phần của bid), thì trong vòng 180 ngày kể từ ngày đăng bid, số tiền của bid trao đổi sẽ được tự động hoàn trả lại vào ví cho chủ sở hữu đã đưa lên. Trong trường hợp này, khoản phí hệ thống (0.8%) khi đăng bid, cũng sẽ không được hoàn trả. Nếu trong bid đó, có một thay đổi bất kỳ, thì thời hạn 180 ngày sẽ được tính từ ngày thực hiện thay đổi đó.Thông tin dành cho nhà phát triển (mô tả XML-Interface)