Đăng ký
Thống kê 30.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 60,00 49,03 1,2237 0,8172
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 7 410 571,30 650,17 11397,8979 0,0001
WMZ->WMY 23,90 271 334,86 0,0001 11352,9230
WMB->WMZ 313,97 138,33 2,2697 0,4406
WMZ->WMB 534,41 1 203,70 0,4440 2,2524
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1 308,56 49,45 26,4623 0,0378
WMX->WMZ 55,45 1 457,67 0,0380 26,2880
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 23,17 9 322,82 0,0025 402,3660
WMZ->WMH 100,50 650,32 0,1545 6,4708
WMH->WMZ 697,60 104,39 6,6826 0,1496
WMZ->WML 432,32 4 009,64 0,1078 9,2747
WML->WMZ 146 944,43 15 640,85 9,3949 0,1064
WMZ->WMF 132,02 73,55 1,7950 0,5571
WMF->WMZ 70,85 121,82 0,5816 1,7194
WMZ->WMT 2 551,28 2 296,58 1,1109 0,9002
WMT->WMZ 8 346,96 9 239,08 0,9034 1,1069
Thống kê 29.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 072,33 872,20 1,2295 0,8134
WME->WMZ 3 236,64 3 928,29 0,8239 1,2137
WMY->WMZ 5 303 305,78 465,70 11387,8157 0,0001
WMZ->WMY 474,57 5 361 505,97 0,0001 11297,6083
WMB->WMZ 9 201,89 4 052,50 2,2707 0,4404
WMZ->WMB 5 512,34 12 415,93 0,4440 2,2524
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 64 880,73 2 509,52 25,8538 0,0387
WMX->WMZ 4 849,14 123 576,27 0,0392 25,4842
WMK->WMZ 2 249,09 5,47 411,1682 0,0024
WMZ->WMK 209,44 84 221,80 0,0025 402,1285
WMZ->WMH 399,22 2 643,41 0,1510 6,6214
WMH->WMZ 32,10 4,77 6,7296 0,1486
WMZ->WML 10 024,84 96 620,05 0,1038 9,6381
WML->WMZ 19 156,30 2 014,81 9,5077 0,1052
WMZ->WMF 1 328,30 746,99 1,7782 0,5624
WMF->WMZ 38,92 66,00 0,5897 1,6958
WMZ->WMT 34 460,49 31 033,71 1,1104 0,9006
WMT->WMZ 101 789,51 112 766,11 0,9027 1,1078
Thống kê 28.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 247,19 1 831,84 1,2267 0,8152
WME->WMZ 1 224,17 1 485,93 0,8238 1,2138
WMY->WMZ 3 425 800,63 301,20 11373,8401 0,0001
WMZ->WMY 79,96 900 039,08 0,0001 11256,1166
WMB->WMZ 10 495,52 4 626,08 2,2688 0,4408
WMZ->WMB 3 767,98 8 494,46 0,4436 2,2544
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 4,60 258,45 0,0178 56,1848
WMZ->WMX 4 640,82 180,28 25,7423 0,0388
WMX->WMZ 929,29 23 727,41 0,0392 25,5328
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 537,42 215 755,27 0,0025 401,4649
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 21,44 3,14 6,8280 0,1465
WMZ->WML 4 076,21 40 798,58 0,0999 10,0089
WML->WMZ 56 730,39 5 634,80 10,0679 0,0993
WMZ->WMF 8,50 5,00 1,7000 0,5882
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 41 744,18 37 615,37 1,1098 0,9011
WMT->WMZ 77 724,23 86 079,36 0,9029 1,1075