Đăng ký
Thống kê 21.07.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 19,82 21,33 0,9292 1,0762
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 4,46 239,19 0,0186 53,6300
WMZ->WMX 5 637,64 67,66 83,3231 0,0120
WMX->WMZ 52,87 4 375,54 0,0121 82,7604
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 328,15 3 662,86 0,0896 11,1622
WML->WMZ 4 975,49 446,52 11,1428 0,0897
WMZ->WMF 6,63 1,57 4,2229 0,2368
WMF->WMZ 2,37 10,00 0,2370 4,2194
WMZ->WMT 20 610,48 16 546,79 1,2456 0,8028
WMT->WMZ 19 949,90 24 751,43 0,8060 1,2407
Thống kê 20.07.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 27,61 25,62 1,0777 0,9279
WME->WMZ 1,93 2,07 0,9324 1,0725
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 2,59 149,31 0,0173 57,6486
WMZ->WMX 3 495,81 41,94 83,3526 0,0120
WMX->WMZ 24,15 1 986,48 0,0122 82,2559
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,31 0,14 2,2143 0,4516
WMZ->WML 403,67 4 490,78 0,0899 11,1249
WML->WMZ 20 774,55 1 851,79 11,2186 0,0891
WMZ->WMF 5,63 1,25 4,5040 0,2220
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 17 255,25 13 840,95 1,2467 0,8021
WMT->WMZ 31 873,62 39 546,72 0,8060 1,2407
Thống kê 19.07.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 81,40 75,55 1,0774 0,9281
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 118,36 1,96 60,3878 0,0166
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 56 594,92 687,20 82,3558 0,0121
WMX->WMZ 45,71 3 710,68 0,0123 81,1787
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 537,78 242,79 2,2150 0,4515
WMZ->WML 491,21 5 596,53 0,0878 11,3934
WML->WMZ 67 785,76 5 838,40 11,6103 0,0861
WMZ->WMF 5,22 1,21 4,3140 0,2318
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 23 062,38 18 534,37 1,2443 0,8037
WMT->WMZ 19 507,94 24 211,91 0,8057 1,2411