Đăng ký
1,0004
43,9554
1,0777
0,0766
43,9378
64,5619
457,61
1,0773


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0777
Tất cả các bid: 258 với số tiền 153404,35 WMZ;
317 với số tiền  130323,04 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
48,08 41,67 25m,   +7,06%  1,1538
53,37 46,26 2h,   +7,05%  1,1537
20,00 17,38 28m,   +6,77%  1,1507
250,00 217,36 2h,   +6,73%  1,1502
200,00 173,91 2h,   +6,71%  1,1500
14,85 12,93 4h,   +6,57%  1,1485
43,00 37,47 3h,   +6,49%  1,1476
43,00 37,47 2h,   +6,49%  1,1476
38,33 33,40 2h,   +6,49%  1,1476
250,00 217,91 2h,   +6,46%  1,1473
204,61 178,35 3h,   +6,45%  1,1472
1 000,00 871,77 4h,   +6,44%  1,1471
71,54 62,68 3h,   +5,91%  1,1414
280,00 245,61 19h,   +5,78%  1,1400
500,00 439,26 7h,   +5,62%  1,1383
600,00 527,24 8h,   +5,60%  1,1380
55,00 48,37 22h,   +5,51%  1,1371
500,00 440,15 22h,   +5,41%  1,1360
172,29 152,06 45h,   +5,13%  1,1330
11,32 10,00 21h,   +5,04%  1,1320
80,00 70,71 9h,   +4,98%  1,1314
500,00 442,09 964h,   +4,95%  1,1310
100,00 88,46 36m,   +4,90%  1,1305
113,00 100,00 249h,   +4,85%  1,1300
395,63 351,99 27m,   +4,30%  1,1240
83,52 74,32 23h,   +4,28%  1,1238
1 178,40 1 048,87 2h,   +4,25%  1,1235
500,00 445,24 22h,   +4,20%  1,1230
12 379,47 11 025,54 2h,   +4,18%  1,1228
112,27 100,00 3h,   +4,18%  1,1227
13 060,52 11 633,14 3h,   +4,18%  1,1227
1 134,18 1 012,69 795h,   +3,93%  1,1200
22,40 20,00 30h,   +3,93%  1,1200
22,40 20,00 24h,   +3,93%  1,1200
415,41 371,84 13m,   +3,67%  1,1172
1,24 1,11 1279h,   +3,66%  1,1171
150,83 135,03 22h,   +3,65%  1,1170
27 462,13 24 629,71 54m,   +3,46%  1,1150
814,96 734,20 799h,   +3,00%  1,1100
500,00 451,00 1159h,   +2,87%  1,1086
250,00 226,25 1394h,   +2,53%  1,1050
4 019,82 3 653,72 1377h,   +2,09%  1,1002
1 100,00 1 000,00 1392h,   +2,07%  1,1000
2 200,00 2 000,00 1270h,   +2,07%  1,1000
110,00 100,00 249h,   +2,07%  1,1000
22,00 20,00 30h,   +2,07%  1,1000
22,00 20,00 24h,   +2,07%  1,1000
1 000,00 920,00 1470h,   +0,86%  1,0870
0,13 0,12 10290h,   +0,52%  1,0833
3,66 3,38 51h,   +0,47%  1,0828
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1667  +8,26%,   31m 24 539,15 21 033,48
1,1988  +11,24%,   1h 149,85 125,00
1,1993  +11,28%,   2h 299,83 250,00
1,1994  +11,29%,   4h 167,91 140,00
1,1995  +11,30%,   30h 599,75 500,00
1,2000  +11,35%,   4h 24,00 20,00
1,2000  +11,35%,   4h 24,00 20,00
1,2000  +11,35%,   30h 24,00 20,00
1,2000  +11,35%,   30h 24,00 20,00
1,2001  +11,36%,   6h 189,92 158,26
1,2037  +11,69%,   58h 180,55 150,00
1,2051  +11,82%,   30h 13,34 11,07
1,2091  +12,19%,   27h 8,50 7,03
1,2119  +12,45%,   21h 3,26 2,69
1,2198  +13,19%,   73h 13,32 10,92
1,2240  +13,58%,   118h 12,24 10,00
1,2250  +13,67%,   26m 20,69 16,89
1,2252  +13,69%,   11h 52,45 42,81
1,2260  +13,76%,   25h 28,37 23,14
1,2260  +13,76%,   25m 25,33 20,66
1,2265  +13,81%,   4h 150,72 122,89
1,2269  +13,84%,   4h 171,76 140,00
1,2274  +13,89%,   26m 23,75 19,35
1,2276  +13,91%,   1m 3 184,26 2 593,89
1,2277  +13,92%,   3m 21 808,60 17 763,78
1,2279  +13,94%,   3h 2 570,52 2 093,42
1,2284  +13,98%,   2m 1 113,08 906,12
1,2284  +13,98%,   2m 1 167,55 950,46
1,2285  +13,99%,   124h 12,31 10,02
1,2289  +14,03%,   58h 172,05 140,00
1,2295  +14,09%,   31h 2 572,76 2 092,51
1,2299  +14,12%,   73h 13,32 10,83
1,2300  +14,13%,   19h 2 646,28 2 151,44
1,2352  +14,61%,   25h 14,39 11,65
1,2353  +14,62%,   126h 91,78 74,30
1,2492  +15,91%,   295h 3,71 2,97
1,2536  +16,32%,   298h 1,73 1,38
1,2686  +17,71%,   5h 258,62 203,87
1,2688  +17,73%,   27h 1 648,42 1 299,16
1,2689  +17,74%,   266h 482,19 380,00
1,2690  +17,75%,   272h 1 721,44 1 356,53
1,2700  +17,84%,   1m 5 910,94 4 654,29
1,2721  +18,04%,   23h 547,02 430,02
1,2800  +18,77%,   38m 711,90 556,17
1,2893  +19,63%,   28h 90,29 70,03
1,2895  +19,65%,   2716h 128,95 100,00
1,2997  +20,60%,   1589h 77,54 59,66
1,2999  +20,62%,   1614h 909,93 700,00
1,3000  +20,63%,   2180h 6 500,00 5 000,00
1,3000  +20,63%,   297h 26,00 20,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.