Đăng ký
19,1041
58,1756
1
0,0526
0,9644
2,4896
11024,92
52,8349


Tỷ giá tham khảo (**) - 58,1756
Tất cả các bid: 3984 với số tiền 599279,75 WMZ;
1924 với số tiền  22569065,31 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
341,30 18 700,00 8h,   -5,82%  54,7905
379,60 20 800,00 8h,   -5,81%  54,7945
301,10 16 500,00 8h,   -5,80%  54,7991
200,00 10 960,00 14h,   -5,80%  54,8000
300,00 16 440,00 14h,   -5,80%  54,8000
350,00 19 180,00 14h,   -5,80%  54,8000
100,00 5 480,00 7h,   -5,80%  54,8000
318,85 17 480,00 8h,   -5,76%  54,8220
182,29 10 000,00 7h,   -5,70%  54,8576
700,00 38 402,00 20h,   -5,70%  54,8600
700,00 38 409,00 34h,   -5,68%  54,8700
700,00 38 416,00 4h,   -5,66%  54,8800
182,19 10 000,00 7h,   -5,65%  54,8878
500,00 27 445,00 4h,   -5,65%  54,8900
54,65 3 000,00 8h,   -5,64%  54,8948
46,00 2 525,86 9h,   -5,61%  54,9100
700,00 38 472,00 20h,   -5,53%  54,9600
500,00 27 485,00 20h,   -5,51%  54,9700
100,00 5 500,00 18h,   -5,46%  55,0000
150,00 8 250,00 12h,   -5,46%  55,0000
550,00 30 305,00 41h,   -5,29%  55,1000
90,59 5 000,00 14h,   -5,12%  55,1968
90,00 4 976,10 22h,   -4,96%  55,2900
90,43 5 000,00 14h,   -4,96%  55,2914
90,42 5 000,00 42h,   -4,95%  55,2975
700,00 38 710,00 29h,   -4,94%  55,3000
115,00 6 367,00 12h,   -4,83%  55,3652
90,00 4 983,00 16h,   -4,83%  55,3667
650,00 36 000,00 6h,   -4,80%  55,3846
70,00 3 877,00 9h,   -4,80%  55,3857
67,00 3 711,00 11h,   -4,79%  55,3881
90,27 5 000,00 14h,   -4,79%  55,3894
69,00 3 822,00 10h,   -4,79%  55,3913
600,00 33 235,00 6h,   -4,79%  55,3917
250,00 13 848,00 13h,   -4,78%  55,3920
270,00 14 956,00 13h,   -4,78%  55,3926
300,00 16 618,00 13h,   -4,78%  55,3933
66,00 3 656,00 11h,   -4,78%  55,3939
71,00 3 933,00 11h,   -4,78%  55,3944
451,30 25 000,00 6h,   -4,78%  55,3955
361,04 20 000,00 13h,   -4,78%  55,3955
68,00 3 767,00 11h,   -4,78%  55,3971
631,80 35 000,00 6h,   -4,78%  55,3973
100,00 5 539,90 14h,   -4,77%  55,3990
50,00 2 769,95 7h,   -4,77%  55,3990
451,27 25 000,00 41h,   -4,77%  55,3992
451,26 25 000,00 17h,   -4,77%  55,4000
288,81 16 000,00 17h,   -4,77%  55,4000
306,86 17 000,00 17h,   -4,77%  55,4000
324,91 18 000,00 17h,   -4,77%  55,4000
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
54,1028  -7,00%,   6h 554,50 30 000,00
54,1005  -7,00%,   6h 314,23 17 000,00
54,0531  -7,09%,   7h 555,01 30 000,00
54,0000  -7,18%,   7h 100,00 5 400,00
53,9957  -7,18%,   5h 37,04 2 000,00
53,7501  -7,61%,   7h 930,23 50 000,00
53,7496  -7,61%,   6h 465,12 25 000,00
53,6727  -7,74%,   14h 65,21 3 500,00
53,6603  -7,76%,   7h 745,43 40 000,00
53,6498  -7,78%,   7h 931,97 50 000,00
53,6021  -7,86%,   7h 559,68 30 000,00
53,6004  -7,86%,   453h 179,70 9 632,00
53,5992  -7,87%,   8h 186,57 10 000,00
53,5407  -7,97%,   294h 214,79 11 500,00
53,5404  -7,97%,   294h 298,84 16 000,00
53,5391  -7,97%,   294h 270,83 14 500,00
53,5045  -8,03%,   8h 18,69 1 000,00
53,4759  -8,08%,   4h 935,00 50 000,00
53,4200  -8,17%,   4h 10,00 534,20
53,4104  -8,19%,   287h 318,29 17 000,00
53,3998  -8,21%,   294h 280,90 15 000,00
53,3200  -8,35%,   4h 10,00 533,20
53,3121  -8,36%,   224h 4,71 251,10
53,3049  -8,37%,   36h 18,76 1 000,00
53,3049  -8,37%,   18h 562,80 30 000,00
53,3049  -8,37%,   18h 375,20 20 000,00
53,2644  -8,44%,   90h 166,00 8 841,89
53,2644  -8,44%,   90h 167,00 8 895,15
53,2644  -8,44%,   90h 169,00 9 001,68
53,2644  -8,44%,   90h 170,00 9 054,94
53,2644  -8,44%,   90h 171,00 9 108,21
53,2643  -8,44%,   90h 168,00 8 948,41
53,2617  -8,45%,   453h 123,71 6 589,00
53,2603  -8,45%,   8h 262,86 14 000,00
53,2513  -8,46%,   237h 169,01 9 000,00
53,2503  -8,47%,   249h 244,13 13 000,00
53,2502  -8,47%,   287h 262,91 14 000,00
53,2481  -8,47%,   18h 469,50 25 000,00
53,2353  -8,49%,   224h 5,44 289,60
53,2322  -8,50%,   24h 122,67 6 530,00
53,2311  -8,50%,   22h 93,93 5 000,00
53,2298  -8,50%,   90h 149,00 7 931,24
53,2298  -8,50%,   90h 150,00 7 984,47
53,2297  -8,50%,   90h 151,00 8 037,69
53,2297  -8,50%,   90h 152,00 8 090,92
53,2297  -8,50%,   90h 153,00 8 144,15
53,2292  -8,50%,   310h 338,16 18 000,00
53,2263  -8,51%,   5h 40,17 2 138,10
53,2222  -8,51%,   243h 18,00 958,00
53,2198  -8,52%,   287h 150,32 8 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.