Đăng ký
23,0464
1,0001
69,3372
0,0926
2,6409
1,0865
1,5768
460,43


Tỷ giá tham khảo (**) - 69,3372
Tất cả các bid: 4221 với số tiền 557794,11 WMZ;
7260 với số tiền  93947996,42 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
700,00 46 032,00 10h,   -5,16%  65,7600
1 000,00 65 760,00 7h,   -5,16%  65,7600
555,00 36 496,80 3h,   -5,16%  65,7600
264,00 17 394,96 4h,   -4,97%  65,8900
100,00 6 589,00 3h,   -4,97%  65,8900
100,00 6 589,99 4h,   -4,96%  65,8999
25,00 1 649,99 4h,   -4,81%  65,9996
35,00 2 309,99 4h,   -4,81%  65,9997
55,00 3 629,99 4h,   -4,81%  65,9998
55,00 3 630,00 5h,   -4,81%  66,0000
250,00 16 500,00 5h,   -4,81%  66,0000
350,00 23 100,00 5h,   -4,81%  66,0000
150,00 9 900,00 341h,   -4,81%  66,0000
23,30 1 537,80 304h,   -4,81%  66,0000
200,00 13 200,00 6h,   -4,81%  66,0000
300,00 19 800,00 18h,   -4,81%  66,0000
2 000,00 132 000,00 6h,   -4,81%  66,0000
700,00 46 200,00 4h,   -4,81%  66,0000
242,42 16 000,00 287h,   -4,81%  66,0012
257,57 17 000,00 287h,   -4,81%  66,0015
204,54 13 500,00 287h,   -4,81%  66,0018
272,72 18 000,00 287h,   -4,81%  66,0018
287,87 19 000,00 287h,   -4,81%  66,0020
219,69 14 500,00 287h,   -4,81%  66,0021
73,00 4 822,00 173h,   -4,73%  66,0548
500,00 33 050,00 343h,   -4,67%  66,1000
300,00 19 830,00 343h,   -4,67%  66,1000
226,92 15 000,00 22h,   -4,67%  66,1026
50,00 3 309,49 3h,   -4,54%  66,1898
50,00 3 309,50 4h,   -4,54%  66,1900
50,00 3 310,00 5h,   -4,52%  66,2000
50,00 3 310,00 8h,   -4,52%  66,2000
150,94 10 000,00 22h,   -4,45%  66,2515
59,00 3 910,16 4h,   -4,42%  66,2739
65,00 4 307,81 4h,   -4,42%  66,2740
70,00 4 639,18 4h,   -4,42%  66,2740
95,00 6 296,03 4h,   -4,42%  66,2740
65,00 4 308,19 4h,   -4,41%  66,2798
60,00 3 976,79 4h,   -4,41%  66,2798
40,00 2 651,19 4h,   -4,41%  66,2798
70,00 4 639,59 4h,   -4,41%  66,2799
40,00 2 651,20 4h,   -4,41%  66,2800
60,00 3 976,80 4h,   -4,41%  66,2800
65,00 4 308,20 4h,   -4,41%  66,2800
40,00 2 651,20 4h,   -4,41%  66,2800
70,00 4 639,60 4h,   -4,41%  66,2800
80,00 5 302,40 4h,   -4,41%  66,2800
85,00 5 633,80 4h,   -4,41%  66,2800
90,00 5 965,20 4h,   -4,41%  66,2800
95,00 6 296,60 4h,   -4,41%  66,2800
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
65,3101  -5,81%,   3h 51,60 3 370,00
65,2995  -5,82%,   3h 566,62 37 000,00
65,2004  -5,97%,   4h 230,06 15 000,00
65,1965  -5,97%,   4h 104,30 6 800,00
65,1903  -5,98%,   3h 536,89 35 000,00
65,1890  -5,98%,   3h 138,06 9 000,00
65,1112  -6,09%,   3h 276,45 18 000,00
65,1099  -6,10%,   3h 1 935,19 126 000,00
65,0999  -6,11%,   3h 1 996,93 130 000,00
65,0999  -6,11%,   3h 1 536,10 100 000,00
65,0442  -6,19%,   4h 20,34 1 323,00
65,0195  -6,23%,   3h 53,83 3 500,00
65,0195  -6,23%,   4h 769,00 50 000,00
65,0180  -6,23%,   3h 86,13 5 600,00
65,0102  -6,24%,   4h 769,11 50 000,00
65,0090  -6,24%,   4h 33,38 2 170,00
65,0089  -6,24%,   3h 123,06 8 000,00
64,9998  -6,26%,   4h 230,77 15 000,00
64,9746  -6,29%,   5h 9,85 640,00
64,9599  -6,31%,   4h 130,85 8 500,00
64,9592  -6,31%,   4h 53,88 3 500,00
64,9585  -6,32%,   4h 138,55 9 000,00
64,9573  -6,32%,   4h 146,25 9 500,00
64,9562  -6,32%,   4h 153,95 10 000,00
64,9562  -6,32%,   4h 61,58 4 000,00
64,9562  -6,32%,   4h 92,37 6 000,00
64,9545  -6,32%,   4h 100,07 6 500,00
64,9538  -6,32%,   4h 69,28 4 500,00
64,9531  -6,32%,   4h 107,77 7 000,00
64,9519  -6,32%,   4h 153,96 10 000,00
64,9519  -6,32%,   4h 38,49 2 500,00
64,9519  -6,32%,   4h 76,98 5 000,00
64,9519  -6,32%,   4h 115,47 7 500,00
64,9509  -6,33%,   4h 123,17 8 000,00
64,9504  -6,33%,   4h 84,68 5 500,00
64,9491  -6,33%,   4h 46,19 3 000,00
64,9351  -6,35%,   5h 61,60 4 000,00
64,9351  -6,35%,   5h 77,00 5 000,00
64,9200  -6,37%,   4h 500,00 32 460,00
64,9100  -6,39%,   5h 500,00 32 455,00
64,8824  -6,42%,   4h 123,30 8 000,00
64,8738  -6,44%,   4h 339,12 22 000,00
64,8703  -6,44%,   5h 200,40 13 000,00
64,8703  -6,44%,   5h 200,40 13 000,00
64,8686  -6,44%,   5h 292,90 19 000,00
64,8686  -6,44%,   4h 292,90 19 000,00
64,8649  -6,45%,   5h 92,50 6 000,00
64,8649  -6,45%,   5h 277,50 18 000,00
64,8649  -6,45%,   4h 277,50 18 000,00
64,8629  -6,45%,   5h 107,92 7 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.