Đăng ký
31,6511
74,8569
1,2152
0,1346
2369,3063
2,5565
0,4271
10518,99


Tỷ giá tham khảo (**) - 74,8569
Tất cả các bid: 157 với số tiền 185493,79 WMZ;
185 với số tiền  2594274,02 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
14,37 1 100,71 0m,   +2,33%  76,5978
199,06 15 248,00 1m,   +2,33%  76,6000
99,42 7 617,10 2m,   +2,35%  76,6154
508,48 38 998,49 3m,   +2,46%  76,6962
1,66 127,32 4m,   +2,46%  76,6988
148,90 11 420,49 14m,   +2,46%  76,6991
987,45 75 737,32 15m,   +2,46%  76,6999
3 968,25 304 364,78 10h,   +2,46%  76,7000
300,00 23 050,00 1h,   +2,64%  76,8333
50,00 3 844,50 23m,   +2,72%  76,8900
300,00 23 068,00 1h,   +2,72%  76,8933
50,00 3 845,00 10h,   +2,73%  76,9000
297,55 22 893,50 8h,   +2,78%  76,9400
50,00 3 847,50 10h,   +2,80%  76,9500
100,00 7 695,00 9h,   +2,80%  76,9500
50,00 3 848,50 4h,   +2,82%  76,9700
100,00 7 699,00 1h,   +2,85%  76,9900
176,00 13 551,01 11h,   +2,86%  76,9944
65,00 5 004,99 3h,   +2,86%  76,9998
21,25 1 636,25 13h,   +2,86%  77,0000
0,01 0,77 13h,   +2,86%  77,0000
190,00 14 630,00 13h,   +2,86%  77,0000
96,89 7 460,53 2m,   +2,86%  77,0000
75,00 5 775,00 10h,   +2,86%  77,0000
25,00 1 925,00 7h,   +2,86%  77,0000
40,00 3 080,00 2h,   +2,86%  77,0000
300,00 23 100,00 1h,   +2,86%  77,0000
12,50 962,63 14h,   +2,88%  77,0104
1 100,00 84 752,80 1h,   +2,93%  77,0480
120,00 9 246,01 21h,   +2,93%  77,0501
50,00 3 855,00 10h,   +3,00%  77,1000
50,00 3 859,00 21h,   +3,10%  77,1800
84,40 6 514,87 21h,   +3,12%  77,1904
10,00 771,99 19h,   +3,13%  77,1990
10,00 772,00 40h,   +3,13%  77,2000
270,95 20 917,34 10h,   +3,13%  77,2000
510,49 39 425,81 17h,   +3,17%  77,2313
30,25 2 336,25 267h,   +3,17%  77,2314
100,00 7 725,00 40h,   +3,20%  77,2500
400,00 30 900,00 14h,   +3,20%  77,2500
10,00 773,00 40h,   +3,26%  77,3000
40,00 3 092,01 14h,   +3,26%  77,3003
500,00 38 696,95 2h,   +3,39%  77,3939
25,00 1 935,00 36h,   +3,40%  77,4000
10,00 774,00 22h,   +3,40%  77,4000
800,00 61 920,00 14h,   +3,40%  77,4000
100,00 7 745,00 86h,   +3,46%  77,4500
50,00 3 874,00 40h,   +3,50%  77,4800
78,46 6 080,00 759h,   +3,52%  77,4917
20,00 1 549,99 22h,   +3,53%  77,4995
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
75,8725  +1,36%,   1m 6,59 500,00
75,8147  +1,28%,   32m 2,59 196,36
75,7992  +1,26%,   51m 1 500,33 113 723,79
75,7952  +1,25%,   8m 10,06 762,50
75,7900  +1,25%,   16h 10,00 757,90
75,7883  +1,24%,   16h 27,59 2 091,00
75,7801  +1,23%,   13m 6,73 510,00
75,7488  +1,19%,   23h 702,32 53 199,93
75,7397  +1,18%,   24h 945,00 71 574,00
75,7234  +1,16%,   1h 282,00 21 354,00
75,6800  +1,10%,   25h 28,84 2 182,61
75,6208  +1,02%,   17h 290,16 21 942,13
75,5794  +0,97%,   62h 157,50 11 903,76
75,5459  +0,92%,   67h 99,91 7 547,79
75,5015  +0,86%,   70h 67,80 5 119,00
75,5000  +0,86%,   19h 1,00 75,50
75,5000  +0,86%,   17h 3,00 226,50
75,4916  +0,85%,   42h 56,96 4 300,00
75,4245  +0,76%,   25h 19,27 1 453,43
75,4244  +0,76%,   47h 9,00 678,82
75,4200  +0,75%,   90h 10,00 754,20
75,2600  +0,54%,   80h 10,00 752,60
75,2299  +0,50%,   23h 151,75 11 416,13
75,2258  +0,49%,   14h 59,96 4 510,54
75,2200  +0,49%,   93h 10,00 752,20
75,1914  +0,45%,   25h 209,00 15 715,00
75,1671  +0,41%,   81h 267,71 20 122,99
75,0375  +0,24%,   93h 39,98 3 000,00
75,0176  +0,21%,   93h 56,92 4 270,00
75,0085  +0,20%,   72h 146,65 11 000,00
75,0000  +0,19%,   80h 12,00 900,00
75,0000  +0,19%,   9h 1,92 144,00
75,0000  +0,19%,   44h 10,00 750,00
74,9966  +0,19%,   20h 146,98 11 023,00
74,9597  +0,14%,   71h 1 267,08 94 980,00
74,9438  +0,12%,   96h 40,03 3 000,00
74,9241  +0,09%,   98h 800,81 60 000,00
74,8515  -0,01%,   95h 1,01 75,60
74,7368  -0,16%,   2h 1,33 99,40
74,6983  -0,21%,   91h 99,44 7 428,00
74,6280  -0,31%,   110h 13,44 1 003,00
74,5818  -0,37%,   72h 39,17 2 921,37
74,5033  -0,47%,   114h 3,02 225,00
74,4417  -0,55%,   37h 40,30 3 000,00
74,4376  -0,56%,   108h 9,78 728,00
74,4160  -0,59%,   16h 98,89 7 359,00
74,3973  -0,61%,   91h 204,90 15 244,00
74,3863  -0,63%,   114h 40,33 3 000,00
74,3849  -0,63%,   87h 25,36 1 886,40
74,3645  -0,66%,   87h 110,94 8 250,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.